DMCA

Vi uppfyller kraven på meddelande och Takedown i 17 U.S.C. § 512 i Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”). Denna webbplats kvalificerar sig som en ”tjänsteleverantör” enligt DMCA. Följaktligen är den berättigad till vissa skydd mot påståenden om upphovsrättsintrång, allmänt kallade ”safe harbor”-bestämmelser. Vi bekräftar därför följande meddelande- och nedtagningspolicy avseende påståenden om upphovsrättsintrång från våra användare.

Meddelande om påstådd överträdelse:

Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör ett intrång i upphovsrätten, ber vi dig att förse oss med följande information:

(a) en elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrätten eller annat immaterialrättsligt intresse;

(b) beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller annan immateriell egendom som du hävdar har utsatts för intrång;

(c) din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;

(d) ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen;

(f) en försäkran från dig, gjord under straffansvar, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller ägaren av immateriella rättigheter eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens eller ägaren av immateriella rättigheters vägnar.

Förfarande för nedtagning

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort material eller aktiviteter på vår webbplats och material som påstås vara intrång eller baserat på fakta eller omständigheter från vilka intrångsaktivitet är uppenbar. Det är vår policy att avsluta kontot för personer som upprepade gånger gör intrång i upphovsrätten, när så är lämpligt, och vi kommer att agera snabbt för att ta bort åtkomst till allt material som gör intrång i någon annans upphovsrätt, i enlighet med det förfarande som anges i 17 U.S.C. §512 i Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”).

Vi förbehåller oss rätten att modifiera, ändra eller komplettera denna policy, och alla användare bör regelbundet gå tillbaka till dessa villkor för att hålla sig uppdaterade om eventuella sådana ändringar.