DMCA

We voldoen aan de vereisten voor kennisgeving en takedown van 17 U.S.C. § 512 van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Deze site kwalificeert als een “Service Provider” onder de DMCA. Dienovereenkomstig heeft het recht op bepaalde bescherming tegen claims van schending van auteursrechten, waarnaar gewoonlijk wordt verwezen als de “veilige haven” bepalingen. Daarom bevestigen we het volgende beleid voor kennisgeving en verwijdering met betrekking tot claims van schending van auteursrechten door onze gebruikers.

Kennisgeving van beweerde inbreuk:

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een schending van het auteursrecht inhoudt, kunt u ons de volgende informatie verstrekken:

(a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;

(b) beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

(c) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

(d) een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;

(f) een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

Afhaalprocedure

We behouden ons te allen tijde het recht voor om materiaal of activiteiten op onze site en materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreukmakend is of op basis van feiten of omstandigheden waaruit inbreukmakende activiteiten blijken, te verwijderen. Het is ons beleid om de account van personen die herhaaldelijk inbreuk maken op auteursrechten te beëindigen, indien van toepassing, en we zullen snel handelen om de toegang te verwijderen tot al het materiaal dat inbreuk maakt op de auteursrechten van anderen, volgens de procedure die wordt beschreven in 17 U.S.C. §512 van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).

We behouden ons het recht voor om dit beleid te wijzigen, aan te passen of aan te vullen en alle gebruikers moeten deze voorwaarden en bepalingen regelmatig raadplegen om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen.